Cerere de deschidere a procedurii insolvenţei formulată de creditor

0 Replies

Sediul materiei: • Art.70 Legea nr. 85/2014 Instanţa Domnule Preşedinte, Subsemnatul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., personal/reprezentat prin mandatar convenţional/legal/judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact ….. sau Subscrisa (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., prin reprezentant (nume ….., prenume …..) şi prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact ….. în calitate de creditor, în contradictoriu cu pârâtul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal ….., sau în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm CERERE DE DESCHIDERE A PROCEDURII INSOLVENŢEI a debitorului…, prin care solicit deschiderea împotriva acestuia a procedurii simplificate/ generale . În fapt,…. Arătăm că deţinem una/mai multe creanţe, certe, lichide şi exigibile, în cuantumul prevăzut de lege, care nu au fost achitate de mai mult de 60 de zile de la scadenţă. Astfel, debitorul se află în stare de insolvenţă prezumată, întrucât fondurile sale băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor exigibile. În cauză este aplicabilă prezumţia prevăzută de art.5 pct.29 din Legea 85/2014, întrucât deşi au trecut mai mult de 60 de zile de la scadenţă, debitorul nu a plătit datoriile faţă de noi. În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile art.70 din Legea nr. 85/2014. În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri. În cadrul probei cu înscrisuri, depun următoarele înscrisuri prevăzute de art.70 alin.1 din Legea 85/2014 ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în …. exemplare: ​Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ. ​În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. ​Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în ….. exemplare. ​Anexăm dovada Codului Unic de Înregistrare al debitorului, dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 200 de lei şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare. Data, ​​​​​​​Semnătura ,

ICCJ. Contravenție săvârșită în tren. Competența de soluționare a plângerii contravenționaleCerere de consultare a dosarelor şi eliberarea de fotocopii din acestea formulate de reprezentanţii mass-mediei

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente
Comentarii recente