Acţiune întemeiată pe îmbogăţire fără justă cauză

0 Replies

Sediul materiei:
• Art. 1345-1348 C. civ.
• Art. 148-151 C. proc. civ.
• Art. 192 C.proc. civ.
• Art. 194-195 C. proc. civ.

Instanţa …..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având codul numeric personal ….., cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având următoarele date de contact, personal/prin mandatar/prin reprezentant legal/prin reprezentant judiciar (nume ….., prenume …..)/reprezentat prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact …..
sau
Subscrisa (denumirea …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar ….., cu sediul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la numitul (nume ….., prenume …..), cu domiciliul în ….., având următoarele date de contact/prin reprezentant (nume ….., prenume …..)/ prin consilier juridic (nume ….., prenume …..)/prin avocat (nume ….., prenume …..), cu sediul profesional în ….., având următoarele date de contact …..
în contradictoriu cu pârâtul(nume ….., prenume …..), cu domiciliul în….., având codul numeric personal …..,
sau
în contradictoriu cu pârâta (denumirea persoanei juridice …..), cu sediul în ….., având codul unic de înregistrare/codul de identitate fiscală/numărul de înmatriculare în registrul comerţului/numărul de înscriere în registrul persoanelor juridice/contul bancar, prin reprezentant (nume ….., prenume …..), formulăm în termen legal

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună obligarea pârâtului la plata sumei de ……..,

În fapt, arătăm că …..

În drept, ne întemeiem cererea pe dispoziţiile ……

În dovedire, solicităm încuviinţarea probei cu înscrisuri/probei testimoniale/probei cu interogatoriul pârâtului/probei cu expertiză judiciară în specialitatea …..

În cadrul probei cu înscrisuri, depunem următoarele înscrisuri ….., în copii certificate pentru conformitate cu originalul, în ….exemplare.

În cadrul probei testimoniale, indicăm în vederea audierii, în calitate de martori, pe numiţii ….., cu domiciliul în ….., pentru dovedirea următoarelor împrejurări de fapt ….. şi solicităm citarea acestora.

​În cadrul probei cu interogatoriu, solicităm citarea pârâtului, persoană fizică, cu menţiunea personal la intergatoriu, sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art.358 din C. proc. civ., pentru dovedirea faptelor personale vizând …..

​În cadrul probei cu expertiză în specialitatea ……, solicităm încuviinţarea următoarelor obiective: …..
​Solicităm judecarea cauzei, în lipsă, în conformitate cu art. 411 alin.(1) pct.2) din C. proc. civ.
​În conformitate cu art.453 din C. proc. civ., solicităm instanţei să oblige pârâtul la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.
​Depunem prezenta cerere de chemare în judecată, în …..exemplare.
​Anexăm dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de …..şi procura în original/copie legalizată/împuternicirea avocaţială/delegaţia de reprezentare/copie legalizată de pe înscrisul doveditor al calităţii de reprezentant/extras din registrul public/extras, în copie legalizată, din actul care atestă dreptul de reprezentare.

Data, ​​​​​​​​Semnătura,

Domnului Preşedinte al Judecătoriei …../Tribunalului

Cum interpreteaza judecatorii adulterul? Decizie de tinut minte la Tribunalul Iasi!ICCJ. Contravenție săvârșită în tren. Competența de soluționare a plângerii contravenționale

Share Your Thoughts

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Postari recente